Slovník pojmů

Typologie služeb dle Asociace komunitních služeb
Asertivní komunitní léčba

Asertivní komunitní léčbu (assertive community treatment - ACT) charakterizují tyto prvky: multiprofesní tým včetně psychiatra, péče o pacienta je sdílena celým týmem, přímé poskytování služeb členy týmu, vysoká četnost kontaktů s pacientem, méně pacientů

Byt na půli cesty

Byt na půli cesty je časově omezená služba klientům, kteří se ocitli v obtížných živ. situacích, založená na současném poskytování bydlení a sociálního tréninku, zaměřeného na rozvoj psychosociálních dovedností a dalších schopností klienta. Cílem je postu...

Case management

Case management (případové vedení) je způsob péče ušitý na míru individuálním potřebám klienta, realizovaný prostřednictvím udělení odpovědnosti za posouzení klientovy situace a koordinace zdravotních, sociálních a dalších služeb jednomu pracovníkovi nebo...

Centrum denních aktivit

Centra denních aktivit poskytuje klientům příležitost pro setkávání a vytváření sociálních kontaktů, emoční podporu, pomoc s řešením problémů a aktivační programy.

Chráněná dílna

Chráněná dílna představuje specifické pracoviště pro občany, kteří mají ztíženou možnost - případně vůbec nemohou - uplatnit se na trhu práce, poskytuje jim pracovní a společenské uplatnění formou pracovní činnosti.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je residenční služba, která poskytuje klientům podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální míře vést běžný způsob života. Poskytuje se na dobu neomezenou.

Denní stacionář

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby.

Dům na půli cesty

Dům na půli cesty je časově omezená služba klientům, kteří se ocitli v obtížných živ. situacích, založená na současném poskytování bydlení a sociálního tréninku, zaměřeného na rozvoj psychosociálních dovedností a dalších schopností klienta. Cílem je postu....

Informační centra uživatelů

Poskytování informací uživateli psychiatrických služeb o službách pro duševně nemocné a lidi v kontaktu s duševní nemocí, svépomocných aktivitách, volnočasových aktivitách, pracovních příležitostech atd.

Krizová pomoc

Krizová pomoc je službou, která odpovídá na klientův prožitek vlastní životní situace, již vnímá jako neodkladnou a naléhavou a ve stavu nouze ji není schopen řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, nad...

Kurzy, terapeutické a volnočasové aktivity

...

Osobní asistence

Cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Poskytuje se bez omezení místa a času.

Pobyty

Vícedenní výjezdové akce klientů s terapeuty. Různé typy programů (od rekreace po strukturované pobyty).

Podporované bydlení

Podporované bydlení je služba zaměřená na podporu a trénink dovedností potřebných pro samostatné bydlení, poskytovaná u klienta doma (může se jednat i o prostředí ubytovny apod.)

Podporované studium

Podporované studium je služba sociální rehabilitace zaměřená na podporu v oblasti studia (rozhodování se, začátku, návratu, udržení se a dokončování studia).

Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání nabízí podporu lidem s duševním onemocněním, kteří si chtějí vybrat, získat a udržet placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Spočívá v placené práci v integrovaném prostředí se zajištěním dlouhodobé podpory pro člověka...

Poradna

Poradna je služba, která poskytuje klientům informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech. Nabízí různé možnosti řešení jejich problému nebo životní situace a napomáhá tyto možnosti realizovat. Poradenské služby jsou rovněž zřizovány za ....

Pracovní terapie

Je součástí léčebného, terapeutického procesu (např. v nemocnicích, stacionářích,…). Probíhá bez finančního ohodnocení s cílem ověřit si své schopnosti nebo zlepšit zdravotní stav.

Přechodné zaměstnávání

Přechodné zaměstnávání je časově limitovaný pracovně rehabilitační pokus umožňující lidem, kteří pro svůj handicap nejsou dočasně schopni obstát v běžném zaměstnání bez cizí pomoci, nácvik sociálních dovedností potřebných k získání zaměstnání a udržení se...

Sociální firmy a sociální družstva

Sociální firmy jsou samostatné provozy či podniky, které představují specifická pracoviště pro osoby s duševní poruchou. Provoz je podporován státními institucemi, event. sponzory a je zapojen do běžného tržního prostředí, často ve sféře služeb.

Terénní program

Definice dle zákona o soc. službách (§69): Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života Služba může být osobám poskytována anonymně. ESET-HELP: Snižování rizikového chování uživatelů návykových látek, minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním drog (hepatitida, HIV atp.) prostřednictvím programu Harm Ruduction a zabránění šíření infekčních chorob. Dalšími cíli jsou motivace klientů k abstinenci a ke změně životního stylu. Pro motivované klienty slouží terénní program jako informační zdroj a mezistupeň mezi klientem a zařízeními zajišťujícími léčbu.

Tréninkové resocializační pracoviště

(Tréninkové kavárny/tréninková místa). Podobné jako chráněná dílna. Vzniká bez dohody s úřadem práce, je provozováno organizací poskytující programy zaměstnávání. Umožňuje trénink pracovních a sociálních dovedností zpravidla v méně chráněných podmínkách za podpory terapeuta. Klienti přicházejí do kontaktu s veřejností. Častým cílem je návrat na otevřený trh práce. Je časově omezeno (zpravidla na 0,5 – 1 rok).