Komunitní terénní tým

Poskytovatel: 

 • Eset-Help z.s.

Problémová oblast: 

 • zdravotní stav, informace o nemoci, finance / sociální situace

Metoda poskytování: 

 • sociální práce, krizová intervence, poradenství, nácvik / trénink

Forma služby: 

 • docházková, terénní

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Popis služby: 

Posláním služby je rozvíjet dovednosti klientů, jejich kompetence a samostatnost při řešení životních situací, přispívat ke stabilizaci či zlepšení zdravotního stavu klientů se závažným duševním onemocněním a napomáhat tak ke zlepšení kvality jejich života.
Na základě klientových potřeb jsou poskytovány tyto služby:
- Poradenství. Case manager poskytuje poradenství na základě potřeby klienta.
- Krizová intervence. Cílem je uklidnit klienta, stabilizovat jeho akutní krizový stav, snížit nebezpečí, že se krize bude nadále prohlubovat. Pracovník vede klienta k nalezení vlastního vnitřního potenciálu a využití sociálních vazeb ve svém okolí k řešení problému. Jako prevence krize je s klientem vypracováván krizový plán (co pro něj krize znamená, jak ji v minulosti řešil, co pomohlo a co ne, koho bude v krizi kontaktovat, apod.).
- Pomoc s medikací. Terénní psychiatrická sestra pomáhá klientovi s medikací, podává mu léky či aplikuje injekci.
- Pomoc s hospodařením s penězi. Case manager sestaví s klientem finanční plán pro určité časové období (týden, měsíc).
- Nácvik dovedností. Case manager podporuje klienta při získávání nových dovedností nebo pomáhá obnovit dovednosti, které klient ztratil kvůli své nemoci nebo sociálnímu handicapu (často se jedná o dovednosti v péči o domácnost, nakupování, cestování, apod.). Podporou v oblasti samostatného bydlení a nácvikem dovedností se snaží case manager pomoci klientovi zůstat v jeho přirozeném prostředí.
- Doprovod klienta. Podle aktuální potřeby case manager klienta doprovodí např. k lékaři, na úřad.
- Volnočasové aktivity. Case manager pomáhá klientovi strukturovat volný čas. Může doporučit různé kulturní akce pro veřejnost, nebo akce v rámci poskytovaných sociálních služeb.
- Práce s rodinou a nejbližším okolím klienta. Case manager mapuje rovněž klientovu podpůrnou síť. Snaží se s blízkými navázat kontakt, případně je zapojit do klientových plánů a využít je pro podporu klienta. Case manager poskytuje rodině poradenství a může doporučit i další služby.
Pomoc při vyjednávání se zdravotnickou službou, úřady, jinou službou ESET – HELP a ostatními organizacemi.

Kontaktní Informace: 

Adresa: Hekrova 805, 149 00 Praha 4 a Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha – Chodov.
Telefon: 734 596 536, 773261010
E-mail: asertivni.tym@esethelp.cz, ktt.ast@esethelp.cz
Kontaktní osoby: Bc. Libor Hejl – vedoucí sociální pracovník, Helena Talandová, DiS. – vedoucí psychiatrická sestra

Kapacita: 

Kapacita dlouhodobé průběžně poskytované podpory sociálních pracovníků: 120 klientů. Kapacita sociálních pracovníků pro intenzivní case management: 60 klientů. Okamžitá kapacita sociálních pracovníků: 3 klienti. Okamžitá kapacita týmu (včetně psychiatrických sester): 6 klientů.

Zaměření na diagnózy: 

 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj, Praha 11

Spádová oblast: 

 • Záběhlice (P4), Praha 11, Háje, Strašnice (P10), Hostivař