Dobrovolníci v Dobroduši - zprostředkování kontaktu s dobrovolníkem

Poskytovatel: 

 • Dobroduš

Problémová oblast: 

 • volný čas

Metoda poskytování: 

 • sociální práce

Forma služby: 

 • docházková

Cena / výdělek: 

 • zdarma

Má služba volnou kapacitu?: 

ANO

Stav služby: 

Momentálně nemáme žádného volného dobrovolníka, ale přijímáme zájemce o spolupráci s dobrovolníkem jako čekatele.

Popis služby: 

Dobroduš ve spolupráci s dobrovolníky aktivizuje a začleňuje dospělé osoby s dlouhodobým duševním onemocněním do společnosti. Klient se s dobrovolníkem schází po dobu minimálně šesti měsíců, délka setkání je v rozmezí cca 6 - 10 hodin měsíčně. Čas spolu tráví povídáním, procházkami, návštěvou kulturních akcí, sportem, studiem, běžnými denními činnostmi (nákupy, domácnost). Náplň setkávání vychází z jejich vzájemné dohody a potřeb klienta. Pracovníci Dobroduše jejich schůzky koordinují. Proto je potřeba, aby byl klient kontaktovatelný. Služba je určená klientům z Prahy. Je bezplatná.
Služba funguje v rámci Služby Následné péče Dobroduš a klient může či nemusí čerpat k dobrovolnické podpoře i jinou sociální podporu v rámci služby následné péče.

Okruh osob, kterým je služba určena:

- lidé s duševním onemocněním (převážně psychotickým), starší 18 let, stabilizovaní
- jsou v kontaktu se svým psychiatrem, který doporučí zapojení dobrovolníka
- jsou ohroženi sociálním vyloučením

Vstupní podmínky:

- vstupní rozhovor se sociálním pracovníkem Dobroduše
- podepsání Souhlasu se shromažďováním citlivých a osobních údajů a Souhlasu s komunikací se třetí osobou
- dodání vyplněného doporučení od ošetřujícího psychiatra (formulář získá zájemce o službu při vstupním rozhovoru)

Na nejbližší týmové poradě se projednává vhodnost klienta do služby. Pokud je zájemce přijat, pozveme ho k podpisu smlouvy, která se uzavírá na jeden rok. Pokud z nějakého důvodu nemůžeme zájemce přijmout, nabídneme mu kontakt na jiné služby nebo jinou formu spolupráce.

Pokud nemáme volného dobrovolníka, je zájemce zařazen do seznamu čekatelů.

Kontaktní Informace: 

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze
Služba následné péče Dobroduš

Adresa: Korunní 60, Praha 2, 120 00
Telefon: 222 512 760
E-mail: dobrodus@diakonie.cz
Kontaktní pracovníci:
Mgr. Tereza Najbrtová (777 734 185)
Bc. Michal Pešek (602 142 055)

Kapacita: 

Cca 30 dvojic dobrovolník - klient.

Zaměření na diagnózy: 

 • F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických
 • F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)
 • F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy
 • F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
 • F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých
 • F80–F89 Poruchy psychického vývoje
 • F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání
 • F99 Neurčená duševní porucha

Sídlo služby: 

 • Praha - kraj

Spádová oblast: 

 • Praha - kraj